FLAŞ HABER:
Ana Sayfa Haber 8 Ocak 2019 1203 Görüntüleme

MUT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi nedeni Y.S.K. Başkanlığının 13/12/2018 tarih 1105 sayılı kararında belirtilen seçim takvimine göre Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri 04/01/2019 Cuma günü sabah 08:00’de askıya çıkartılıp 17/01/2019 Perşembe günü saat 17:00’de askıdan indirilecektir.
Belirtilen süreler içerisinde seçmenler askı listelerini inceleyerek;
Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılacak olanlar
MADDE 5- Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 04-17 Ocak 2019 tarihleri arasında;
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
b) 31/03/2001 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),
c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),
d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,
e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,
f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),
Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,
G) Oy verme günü olan 31 Mart 2019 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),
i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesinde belirtilen; “Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.” hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun’un 471. maddesindeki; “Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),
Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
j) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,
k) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin yerleşim yeri adresi;
A) Büyükşehir olan yerlerde;
a) Ceza infaz kurumunun bulunduğu mahallede ise; tüm seçim türlerinde, (büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde)
b) Ceza infaz kurumunun bulunduğu ilçede olmakla birlikte başka bir mahallede ise; büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde,
c) Ceza infaz kurumunun bulunduğu ilde olmakla birlikte, başka bir ilçede ise; büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde, oy hakkı bulunup,
Tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan, (Bu durumda olan kişiler hakkında öncelikle 5490 sayılı Kanun’un 50. Maddesi 6.fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir.)
Türk vatandaşları, 5490 sayılı Kanun’un 50. maddesi hükmü gereği ceza infaz kurumları idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına
başvurabilir (Başvurular ile ilgili olarak bu Genelge’nin 8. maddesi hükümleri uygulanır.).
l) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme kararı ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.
Askı süresi içinde engelli seçmenlerin beyan ve güncelleme işlemleri
MADDE 6- Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca “Seçmen Kaydı Günleme” (SEC_003) ekranı kullanılarak veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvurması halinde Genel Müdürlükçe, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli” olarak işaretlenir (“Engelli Beyan Formu”, www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.).
Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılamayacak olanlar
MADDE 7-
a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler
b)Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi’nde yer almayanlar, 5490 sayılı Kanun’un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydoldukları halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar,
c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),
d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler (Ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil),
listelere yazılamazlar.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değişiklik/düzeltme yapılması veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı
MADDE 8-
a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b) Askı süresi (04 Ocak 2019- 17 Ocak 2019) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan
kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.
İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir.
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler. c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.
İlçe nüfus müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin,birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, başka belge istenilmesine gerek olmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin birlikte imzalanmış onaylı adres beyan formuna göre işlem yapılır.
Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 02 Ocak 2019 Çarşamba gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz.
Seçimlerde oy kullanma vatandaşların anayasal temel hak ve görevleri olduğundan, askı süresi içinde seçmen listelerini titizlikle incelemeleri, ilgililere, seçmen vatandaşlara ve görevlilere İLANEN duyurulur.
Rahmi ASLAN
İlçe Seçim Kurulu Başkanı

İlginizi çekebilir

Mut’a 42 sac suvat daha

Mut’a 42 sac suvat daha

Tema Tasarım | Osgaka.com